انتخاب صفحه

ترموستات

ترموستاتجانسون کنترل مدلنوع ترموستات رنج دمای کاریطول بالب طول کپی
تک مرحلهA19AAC-9005مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C135 mm2 m
A19AAC-9009مکانیکی / تک مرحله( 40 … 120 ) C100 mm2 m
A19AAC-9102مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm2 m
A19AAC-9107مکانیکی / تک مرحله( 35 … 150 ) C265 mm2 m
A19AAC-9108مکانیکی / تک مرحله(90 … 290 ) C155 mm2 m
A19AAC-9123مکانیکی / تک مرحله(0 … 10 ) C80 mm2 m
A19AAC-9124مکانیکی / تک مرحله(-5 … 28 ) C135 mm5 m
A19AAC-9127مکانیکی / تک مرحله(1 … 60 ) C115 mm3 m
A19AAC-9130مکانیکی / تک مرحله( -10 … 14 ) C110 mm2 m
A19AAF-9101مکانیکی / تک مرحله(0 … 10 ) C80 mm2 m
A19AAF-9102مکانیکی / تک مرحله(0 … 10 ) C80 mm2 m
A19AAF-9103مکانیکی / تک مرحله( 5 … 32 ) C155 mm2 m
A19ABC-9011مکانیکی / تک مرحله( 40 … 120 ) C00
A19ABC-9012مکانیکی / تک مرحله( 40 … 120 ) C02 m
A19ABC-9036مکانیکی / تک مرحله( -35 … 40 ) C110 mm6.5 m
A19ABC-9037مکانیکی / تک مرحله(-35 … 40 ) C110 mm3.5 m
A19ABC-9103مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm2 m
A19ABC-9104مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C135 mm2 m
A19ABC-9106مکانیکی / تک مرحله( 10 … 95 ) C75 mm3.5 m
A19ABC-9116مکانیکی / تک مرحله( 1 … 60 ) C115 mm3 m
A19ABC-9117مکانیکی / تک مرحله( 1 … 60 ) C115 mm5 m
A19AGF-9101مکانیکی / تک مرحله( 0 … 13 ) C80 mm2 m
A19ACC-9100مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm2 m
A19ACC-9101مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C135 mm2 m
A19ACC-9103مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C135 mm5 m
A19ACC-9105مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm3.5 m
A19ACC-9107مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C135 mm3 m
A19ACC-9111مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm5 m
A19ACC-9116مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm6.5 m
A19ADC-9200مکانیکی / تک مرحله( 40 … 120 ) C00
A19BAC-9001مکانیکی / تک مرحله( 0 … 43 ) C00
A19BAC-9250مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C00
A19BAC-9251مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C00
A19BBC-9275مکانیکی / تک مرحله( -35 … 40 ) C00
A19DAC-9001مکانیکی / تک مرحله( 40 … 120 ) C00
A19DAF-9001مکانیکی / تک مرحله( 92 … 116) C00
A19ARC-9100مکانیکی / تک مرحله( -35 … 10 ) C110 mm2 m
A19ARC-9101مکانیکی / تک مرحله( -5 … 28 ) C135 mm2 m
A19ARC-9104مکانیکی / تک مرحله( -20 … 65 ) C75 mm3.5 m
A19ARC-9105مکانیکی / تک مرحله( 5 … 50 ) C110 mm2 m
A19ARC-9107مکانیکی / تک مرحله( 40 … 120 ) C100 mm2 m
A19ARC-9109مکانیکی / تک مرحله( 1 … 60 ) C115 mm3 m
A19ARC-9110مکانیکی / تک مرحله( -10 … 50 ) C110 mm2 m
A19ARC-9113مکانیکی / تک مرحله( -35 … 40 ) C110 mm2 m
دو مرحلهA28AA-9006مکانیکی / دو مرحله( -35 … 10 ) C110 mm2 m
A28AA-9007مکانیکی / دو مرحله( -5 … 28 ) C135 mm2 m
A28AA-9106مکانیکی / دو مرحله( -5 … 28 ) C135 mm5 m
A28AA-9113مکانیکی / دو مرحله( 0 … 43 ) C00
A28AA-9118مکانیکی / دو مرحله( 1 … 60 ) C115 mm3 m
A28QA-9101مکانیکی / دو مرحله( 5 … 50 ) C110 mm2 m
A28QA-9110مکانیکی / دو مرحله( -35 … 10 ) C110 mm 2 m
A28QA-9111مکانیکی / دو مرحله( -5 … 28 ) C135 mm2 m
A28QA-9114مکانیکی / دو مرحله( -35 … 40 ) C110 mm3.5 m
A28QA-9113مکانیکی / دو مرحله( 0 … 43 ) C00
A28QA-9115مکانیکی / دو مرحله( 1 … 60 ) C115 mm3 m
A28QA-9117مکانیکی / دو مرحله( 20 … 40 ) C00
A28QJ-9100مکانیکی / دو مرحله( 10 … 95 ) C100 mm3 m
چهار مرحلهA36AGA-9101مکانیکی /سه مرحله( -18 … 20 ) C125 mm5 m
A36AGA-9102مکانیکی /سه مرحله( -18 … 20 ) C125 mm3.5 m
A36AGA-9103مکانیکی /سه مرحله( 15 … 35 ) C140 mm3.5 m
A36AGB-9103مکانیکی /سه مرحله( -18 … 20 ) C125 mm3.5 m
A36AHA-9105مکانیکی /سه مرحله( -18 … 20 ) C125 mm3.5 m
A36AHA-9107مکانیکی /سه مرحله( -16 … 20 ) C125 mm5 m
A36AHA-9108مکانیکی /سه مرحله( 15 … 35 ) C140 mm3.5 m
A36AHB-9103مکانیکی /سه مرحله( 10 … 95 ) C100 mm3 m
A36AHB-9104مکانیکی /سه مرحله( -18 … 20 ) C125 mm3.5 m
A36AHB-9105مکانیکی /سه مرحله( -18 … 20 ) C125 mm5 m
A36AHB-9109مکانیکی /سه مرحله( -15 … 30 ) C110 mm5 m
اتاقیT22SRX-9100مکانیکی / اتاقی( 5 … 32 ) Cنداردندارد
T22SRX-9101مکانیکی / اتاقی( 5 … 32 ) Cنداردندارد
T22SRX-9104مکانیکی / اتاقی( 5 … 32 ) Cنداردندارد
T25B-9101مکانیکی / اتاقی( 5 … 32 ) Cنداردندارد
T25B-9102مکانیکی / اتاقی( 5 … 32 ) Cنداردندارد
مستغرقA25CN-9001مکانیکی / مستغرق( 0 … 100 ) Cنداردندارد
دانفوسKP 61مکانیکی( -30 … 15 ) Cندارد2 m / 5 m
KP 62مکانیکی( -30 … 15 ) Cنداردندارد
KP 63مکانیکی( -50 … -10 ) Cندارد2 m
KP 68مکانیکی( -5 … 35 ) Cنداردندارد
KP 69مکانیکی(-5 … 35 ) Cندارد2 m
KP 71مکانیکی( -5 … 20 ) Cندارد2 m
KP 73مکانیکی( -25 … 15 ) Cندارد2 m / 3 m
KP 75مکانیکی( 0 … 35 ) Cندارد2 m
KP 77مکانیکی( 20 … 60 ) Cندارد2 m / 3 m / 5 m
KP 79مکانیکی( 50 … 100 ) Cندارد2 m
KP 81مکانیکی( 80 … 150 ) Cندارد2 m
RT 9مکانیکی( -45 … -15 ) Cندارد2 m
RT 13مکانیکی( -30 … 0 ) Cندارد2 m
RT 3مکانیکی( -25 … 15 ) C ندارد2 m / 5 m / 8 m
RT 2مکانیکی( -25 … 15 ) Cندارد2 m
RT 7مکانیکی( -25 … 15 ) Cندارد2 m / 5 m / 8 m
RT 8مکانیکی( -20 … 12 ) Cندارد2 m
RT 12مکانیکی( -5 … 10 ) Cندارد2 m
RT 14مکانیکی( -5 … 30 ) Cندارد2 m / 5 m / 8 m / 10 m
RT 26مکانیکی( -5 … 50 ) Cندارد2 m
RT 23مکانیکی( -5 … 22 ) Cندارد2 m
RT 15مکانیکی( 8 … 32 ) Cندارد2 m
RT 101مکانیکی( 25 … 90 ) Cندارد2 m / 5 m / 8 m / 10 m
RT 106مکانیکی( 20 … 90 ) Cندارد2 m / 3 m / 5 m
RT 108مکانیکی( 30 … 140 ) Cندارد2 m
RT 107مکانیکی( 70 … 150 ) Cندارد2 m / 3 m / 5 m / 8 m / 10 m
RT 120مکانیکی( 120 … 215 ) Cندارد2 m / 5 m / 8 m
RT 123مکانیکی( 150 … 215 ) Cندارد2 m / 5 m
RT 124مکانیکی( 200 … 300 ) Cندارد2 m / 5 m
آلکوTS1-A2Pمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد2 m
TS1-A3Pمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-A1Aمکانیکی( -45 … -10 ) Cندارد2 m
TS1-A2Aمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد2 m
TS1-A3Aمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-A4Fمکانیکی( -30 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-A5Fمکانیکی( +20 … +60 ) Cندارد2 m
TS1-B1Aمکانیکی( -45 … -10 ) Cندارد2 m
TS1-B2Aمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد2 m
TS1-B3Aمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-B4Fمکانیکی( -30 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-C0Pمکانیکی( +4.5 … +20 ) Cندارد6 m
TS1-D0Pمکانیکی( +4.5 … +20 ) Cندارد6 m
TS1-A1Eمکانیکی( -45 … -10 ) Cندارد0
TS1-A2Eمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد0
TS1-A3Eمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد0
TS1-B2Eمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد0
TS1-B3Eمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد0
TS1-E1Aمکانیکی( -45 … -10 ) Cندارد2 m
TS1-E2Aمکانیکی( -30 … +10 ) Cندارد2 m
TS1-E3Aمکانیکی( -10 … +25 ) Cندارد2 m
TS1-E4Fمکانیکی( -25 … +30 ) Cندارد2 m
TS1-E5Fمکانیکی( +20 … +60 ) Cندارد2 m
TS1-E7Fمکانیکی( 0 … +10 ) Cندارد2 m
TS1-E1Eمکانیکی( -45 … -10 ) Cنداردندارد
TS1-E2Eمکانیکی( -30 … +10 ) Cنداردندارد
TS1-E3Eمکانیکی( -10 … +25 ) Cنداردندارد
TS1-F1Eمکانیکی( -45 … -10 ) Cنداردندارد
TS1-F2Eمکانیکی( -30 … +10 ) Cنداردندارد
TS1-F3Eمکانیکی( -10 … +25 ) Cنداردندارد
TS1-G2Aمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد2 m
TS1-G3Aمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-G4Fمکانیکی( -30 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-G7Fمکانیکی( 0 … +10 ) Cندارد2 m
TS1-H1Aمکانیکی( -45 … -10 ) Cندارد2 m
TS1-H2Aمکانیکی( -30 … +15 ) Cندارد2 m
TS1-H3Aمکانیکی( -10 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-H4Fمکانیکی( -30 … +35 ) Cندارد2 m
TS1-H7Fمکانیکی( 0 … +10 ) Cندارد2 m
رانکوO16H6980101مکانیکی( -18 … 13 ) C140 mm1800 mm
O16H6981101مکانیکی( -5 … 25 ) C140 mm1800 mm
O16H6982101مکانیکی( -1 … 10 ) C152 mm1800 mm
O16H6930101مکانیکی( -34 … 32 ) C152 mm1800 mm
O16H6932101مکانیکی( -35 … 115 ) C152 mm1800 mm
O16H6922101مکانیکی( -18 … 13 ) Cندارد2000 mm
O16H6950101مکانیکی( -35 … -7 ) Cندارد2000 mm
O16H6951101مکانیکی( -18 … 13 ) Cندارد2000 mm
O16H6954101مکانیکی( -5 … 25 ) Cندارد2000 mm
O16H6958101مکانیکی( -35 … -7 ) Cندارد2000 mm
O16H6959101مکانیکی( -18 … 13 ) Cندارد2000 mm
W351NC0150C00مکانیکی( -35 … 35 ) C98 mm1500 mm
W351NH1150C00مکانیکی( 0 … 90 ) C98 mm1500 mm
W351NH3150C00مکانیکی( 0 … 120 ) C98 mm1500 mm
W3510C0150C00مکانیکی( -35 … 35 ) C98 mm1500 mm
W3510H1150C00مکانیکی( 0 … 90 ) C98 mm1500 mm
W3510H3150C00مکانیکی( 0 … 120 ) C98 mm1500 mm
W3520C0000C00مکانیکی( -35 … 35 ) C98 mmندارد
W3520H7000C00مکانیکی( 0 … 40 ) C98 mmندارد
به کمک نیاز دارید؟ الان پیام بدهید