انتخاب صفحه

کر درایر

کر درایرآلکومدل نوع عملکردوزن
D-48جاذب اسید بالا750 gr
H-48جاذب اسید و رطوبت بالا750 gr
W-48-HHجاذب سوختگی و زنگ زدگی750 gr
H-100جاذب اسید و رطوبت بالا1500 gr
HX-48جاذب رطوبت بالا 750 gr
W-100-HHجاذب سوختگی و زنگ زدگی1500 gr
F-48فیلتر ساکشن ( نمدی )750 gr
F-48Rفیلتر ساکشن ( نمدی ) با جریان معکوس750 gr
F-100فیلتر ساکشن ( نمدی )1500 gr
RH-48جاذب رطوبت در خط برگشت مبرد750 gr
RW-48جاذب اسید در خط برگشت مبرد750 gr
اسپورلنRCW-42جاذب رطوبت بالا 1.5 lbs
RCW-48جاذب اسید بالا1.9 lbs
RCW-4864جاذب اسید و رطوبت بالا1.9 lbs
RC-4864-HHجاذب سوختگی و زنگ زدگی1.9 lbs
RC-100فیلتر ساکشن ( نمدی )4.2 lbs
RCW-100098فیلتر ساکشن ( نمدی ) با جریان معکوس0.8 lbs
RC-100098-HHجاذب اسید در خط برگشت مبرد0.8 lbs
کستل4490/A(1)جاذب رطوبت بالا730 gr
4490/B(2)جاذب رطوبت بالا730 gr
4490/AA(1)جاذب اسیدی 730 gr
4490/AB(2)جاذب اسیدی 730 gr
4491/A(3)جاذب رطوبت بالا1560 gr
4491/AA(3)جاذب رطوبت و اسید1560 gr
دانفوس48-DMجاذب اسید1250 gr
48-DCجاذب رطوبت بالا1250 gr
48-DAجاذب اسیدی بالا1250 gr
48-Fفیلتر ساکشن ( نمدی )650 gr
GMCCSR48Aجاذب اسیدی بالا750 gr
CSR48AAجاذب سوختگی و زنگ زدگی750 gr
CSR100Aجاذب اسیدی بالا1530 gr
CSR48فیلتر ساکشن ( نمدی )750 gr
CSR100 فیلتر ساکشن ( نمدی )1530 gr
به کمک نیاز دارید؟ الان پیام بدهید