انتخاب صفحه

کمپرسور منیروب دانفوس

نمایش 1–12 از 47 نتیجه

دانفوسمنیروپسری MTمدل کمپرسورنوع کمپرسورروغن مصرفیبرق مصرفیظرفیت وزنتعداد سیلندرسایز اتصالات دیس شارژسایز اتصالات ساکشن
MT 018 JA - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 022 JC - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 028 JE - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 032 JF - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 036 JG - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 3 HP25 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 040 JH - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 3.4 HP26 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 044 HJ - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 3.7 HP35 kg21/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 050 HK - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 4.2 HP35 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 056 HL - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 4.7 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 064 HM - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 5.4 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 072 HN - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 6 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 080 HP - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 6.7 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 100 HS - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 8.4 HP60 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 125 HU - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 10.5 HP64 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 144 HV - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 12 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT160 HW - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 13.3 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 018 JA - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 022 JC - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 028 JE - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 032 JF - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 036 JG - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 3 HP25 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
سری MTZMTZ 018 JA - 5VMپیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 022 JC - 5VM پیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 028 JE - 5VMپیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 032 JF - 5VMپیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 036 JG - 5VM پیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 3 HP25 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 018 JA - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 022 JC - 4VM پیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 028 JE - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 032 JF - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 036 JG - 4VM پیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 3 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 040 JH - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 3.4 HP26 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 044 HJ - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 3.7 HP35 kg21/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 050 HK - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 4.2 HP35 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 056 HL - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 4.7 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 064 HM - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 5.4 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 072 HN - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 6 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 080 HP - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 6.7 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 100 HS - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 8.4 HP60 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 125 HU - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 10.5 HP64 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 144 HV - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 12 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 160 HW - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 13.3 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
سری NTZNTZ 048 - 5VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر تک فاز 1.2 HP46 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 068 - 5VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر تک فاز 2 HP51 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 048 - 4VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 1.2 HP46 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 068 - 4VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 2 HP51 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 096 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 2.5 HP77 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
NTZ 108 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 3 HP77 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
NTZ 136 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 4 HP77 kg23/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
NTZ 215 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 7.5 HP137 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
NTZ 271 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 10 HP141 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
به کمک نیاز دارید؟ الان پیام بدهید